Política de privacitat

Objectiu de la política de privacitat

REFORMES FACTORY S.L informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

Quines dades recollim i per què

D’acord amb el disposat en la normativa vigent, Reformes Fcatory, l’ EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que L’ EMPRESA es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits L’ EMPRESA anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de L’EMPRESA que gestioni aquesta informació.

Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQUÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per L’ EMPRESA, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular L’EMPRESA, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/ o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a l’adreça de l’empresA.
Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a L’EMPRESA, a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per L’EMPRESA i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

L’EMPRESA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L’ÉMPRESA, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè L’EMPRESA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web de L’EMPRESA.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a L’EMPRESA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos L’EMPRESA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.